Share Melkbos Private School

Like and Follow Us

Aansoek

A) AANSOEKVORM

IMMIGRANTE ALLEENLIK

SKOLASTIESE INLIGTING

B) OUERINLIGTING

VADER

MOEDER

C) ADDISIONELE INLIGTING

FAMILIELID (naaste verwantskap in SA wat nie by u bly nie)

WERKGEWER – Primêre broodwinner

WERKGEWER – Sekondêre broodwinner

D) FINANSIёLE INLIGTING

Maandelikse Inkomste

Maandelikse Uitgawes

* Heg asseblief ‘n afskrif van u salarisstrokie en 3 maande se bankstate aan. Indien u u eie besigheid besit, word u versoek om asseblief ‘n brief van u boekhouer aan te heg wat u inkomste bevestig.

E) FINANSIËLE OOREENKOMS - Betalingstruktuur

Kontak Jackie vir inligting oor ons skoolgeldstruktuur op jackiec@melkbosprivate.co.za of 021 553 1530.

BANKBESONDERHEDE

Rekeningnaam : Melkbosstrand Private School
Bank :Standard Bank
Tak : 022209 (Bayside)
Lopende rekening nr. : 271210346
Verwysing : Rekening no. of leerder se van en naam

E1) FINANSIëLE OOREENKOMS AANGAANDE BETALING VAN SKOOLGELD

Ek/Ons stem verder toe, dat sou ons versuim om enige skoolgelde deur ons verskuldig te betaal, ek/ons ook verantwoordelik sal wees vir alle prokureurskoste op ‘n kliënt-prokureur skaal soos deur MELKBOSSTRAND PRIVAATSKOOL teen ons aangegaan, asook invorderingskommissie en enige opsporingsfooie.

Inskrywingsgeld is by aansoek betaalbaar en is nie terugbetaalbaar nie.

‘n Geskrewe kennisgewing van 3 maande word vereis by skoolverlating.  Indien korter kennis gegee word, sal skoolgeld vir 3 maande betaalbaar wees, in lieu van kennisgewing.

Debietorderbesonderhede:

DEBIETORDER (Indien nie jaarliks vooruit betaal nie)

Magtiging vir Debietorder

Ek, die ondertekende, magtig hiermee Melkbosstrand Privaatskool ( Die Skool)  om met my/ons bank te reël om die bedrae, ingevolge my ooreenkoms met die skool uit my rekening te onttrek.  Die instruksie sal geldig bly so lank my kind ‘n leerder van Melkbosstrand Privaatskool is.  Alle onttrekkings vanaf my/ons rekening sal hanteer word asof dit onderteken is deur my/ons persoonlik. Ek/Ons verstaan dat alle onttrekkings gemagtig is om deur Elektroniese Fondsoorplasing verwerk te word soos, gereël deur Multi-Data (Edms) Bpk.  Die besonderhede van die onttrekking sal op my bankstate verskyn. Ek/Ons verstaan dat ek/ons verantwoordelik sal bly vir enige bankkoste wat mag ontstaan as gevolg van die debietorder instruksie

Ek/Ons magtig hiermee verder “Die Skool” dat indien die debietorder geweier word weens onvoldoende fondse of welke enige ander rede ookal en daar nie binne 7 dae alternatiewe reëlings vir die betaling van die vooruit betaalbare maandelikse skoolgelde gemaak is nie dat die bedrag van my/ons debiet order in die volgende maand verhoog mag word om enige uitstaande skoolgelde te verhaal.

Die magtiging mag gekanselleer word deur my/ons deur skriftelik, dertig dae kennis te gee, maar ek/ons verstaan dat ons nie geregtig is vir enige terugbetaling vir bedrae wat deur julle onttrek is nie, terwyl die magtiging van krag is, indien die betalings wettig aan u uitstaande is.

Ontvangs van die instruksie sal hanteer word as ontvangs vanaf ons bank.

AFTREKKINGS

F) TERME EN VOORWAARDES

1. AANVAARDING

1.1 Die rekeninghouers (hierna “die rekenpligtige”) soos beskryf in die aannsoekvorm hierbo, aanvaar hiermee aanspreeklikheid as hoofskuldenaar, alternatiewelik as medeskuldenaar en borg vir die betaling van alle skoolgelde aan Melkbosstrand Privaatskool (“die Skool”).
1.2 Die Voog, soos beskryf in die Aansoek om Toelating, verbind homself / haarself as borg en medeskuldenaar teenoor die Skool vir die betaling van die skoolgelde deur die rekenpligtige asook alle ander verpligtinge wat uit hierdie ooreenkoms mag spruit.

2. BETALINGSVOORWAARDES
2.1 Dit word geboekstaaf dat Skoolgelde jaarliks vasgestel en daarna skriftelik aan alle rekenpligtiges vir kennisname deurgegee word. By afloop van die jaarlikse vasstelling van Skoolgelde word rekenpligtiges voor die begin van die skooljaar gefaktureer.
2.2 Die rekenpligtige sal die Skool onmiddellik verwittig indien hy nie ‘n faktuur aan die begin van die skooljaar gekry het nie.
2.3 Skoolgelde is jaarliks vooruitbetaalbaar of maandeliks vir 12 maande deur middel van `n debietorde deur die aanspreeklike soos per aansoekvorm.
2.4 Betalings moet vooruit of teen die derde dag van elke maand gemaak word, waar die rekenpligtige nie ‘n volle vooruitbetaling doen nie.

3. KONTRAKBREUK
3.1 Indien die ondergetekende borg, rekenpligtige of voog enige terme of voorwaardes van hierdie ooreenkoms verbreek, mag die Skool in sy eie diskresie:
3.1.1 Die leerder toegang tot die Skool weier en alle assesseringsverslae terughou tot die kontrakbreuk aangesuiwer is; of
3.1.2 ‘n Skadevergoedingseis aanhangig maak vir alle skade wat die Skool mag gely het weens die kontrakbreuk; of
3.1.3 Enige ander gepaste regstappe na sy eie goeddenke in werking stel.

4. VRYWARING
Melkbosstrand Privaatskool (dieskool/MPS), die direksie, werknemers, kontrakteurs en agente gesamentlik of afsonderlik, aanvaar geen aanspreeklikheid met betrekking tot enige verlies, skade of besering van watter aard ookal wat veroorsaak word op die terrein van MPS of in deelname aan enige aktiwiteit van MPS of waarin MPS deelneem, hetsy op die terrein van MPS of elders of vervoer na of van sodanige aktiwiteit. Die vrywaring is addisioneel tot enige spesifieke vrywaring wat versoek mag word en geld ongeag ‘n spesifike vrywaring verleen word al dan nie. Die vrywaring beperk ook nie aanspreeklikheid vir skade wat toegeskryf kan word aan growwe nalatigheid nie.

5. ALGEMEEN
Hierdie ooreenkoms stel die algehele ooreenkoms tussen die partye daar en daar is geen ooreenkomste, voorstellings of waarborge wat tussen die partye bestaan, anders as wat spesifiek hierin uiteengesit word nie. Geen wysiging of kansellasie van hierdie ooreenkoms sal enige regskrag dra tensy dit op skrif geplaas word en deur iedere party onderteken word nie.

6. JURISDIKSIE
Dit word hiermee ooreengekom dat hierdie ooreenkoms onderworpe is aan, en geÏnterpreteer sal word ooreenkomstig die reg en die wetgewing van die RSA en dat dit verder onderworpe is aan die jurisdiksie van ‘n bevoegde hof in die RSA.

7. KREDIETINLIGTING
Die ondergetekende, voog, verantwoordelike persoon en/of borg gee hiermee toestemming aan die Skool om as deel van hierdie aansoek enige nodige persoonlike en kredietinligting te bekom, te verifieer, te deel en uit te ruil met enige kredietburo of ander instelling met wie hulle finansiële transaksies gehad het of kon gehad het, ook sodanige inligting wat versoek word kragtens enige omstandighede soos beoog word in die Nasionale Kredietwet 34 van 2005.

8. DOMICILIUM
Die partye kies as hulle domicilium citandi et executandi vir alle doeleindes van hierdie ooreenkoms die adresse soos uiteengesit in die Aansoek om Toelating.

9. REGSKOSTE
Indien die rekenpligtige nie die skoolgelde betaal nie, en die Skool besluit om regstappe teen die rekenpligtige te neem, onderneem die rekenpligtige om die regskoste te betaal vir die invordering van die uitstaande skuld ten opsigte van skoolgelde, insluitende prokureursfooie op ‘n prokureur-eie-kliënte-skaal, invorderingsfooie en -kommissie, rente en opsporingskostes.

10. KANSELLASIE VAN AANSOEK
10.1 Die rekenpligtige onderneem om 3 maande kennis van kansellasie van die aansoek te gee.
10.2 Die skool behou die reg voor om die leerder se skoolbywoning op te skort onder die volgende omstandighede:
10.2.1 Met onmiddellike inwerkingtreding as die leerder in die uitsuitlike diskresie van die skool skuldig is aan ‘n misdryf wat voortgesette onderrig aan die skool onmoontlik sou maak. In sodanige geval, na aftrekking van alle bedrae aan die skool verskuldig, sal ‘n proporsionele bedrag van die fooie wat vooruit betaal is, terugbetaal word, maar nie die inskrywingsfooi nie.
10.2.2 Indien die rekenpligtige nie sy/haar finansiele verpligtinge teenoor die skool nakom nie.

G) Melkbosstrand Privaatskool: Opsomming van Gedragskode

In die skoolkonteks het administrateurs, opvoeders, ouers en studente almal verantwoordelikhede. Om `n positiewe, ordelike en gedissiplineerde leeromgewing te bewerkstellig is dit belangrik dat hierdie rolspelers in die onderwysverhouding hulle verantwoordelikhede erken.
Goedkeuring van u toelatingsaansoek is onderhewig daaraan dat u en u kind u vergewis van die Prosedure en Kode: Leerder Dissiplinedokument en ondertekening daarvan.

1. OUERS
Terwyl ouers van die skool en opvoeders verwag om die beste opvoeding met die beskikbare hulpbronne te verskaf, moet hulle self verantwoordelikheid neem om die skool te help om hierdie doelwitte te bereik. Ouers skryf hulle kinders by die skool in onderhewig aan die aanvaarding van alle skoolreëls en ander voorwaardes van toelating.
Ouers het ook die verantwoordelikheid om:

 • Die skool se Visie, Misie en Waardes na te streef.
 • Die skool en onderwysers se pogings om hulle kinders te onderrig, aktief te ondersteun.
 • Ten volle by die skoolaktiwiteite betrokke te raak.
 • Positiewe voorstelle en bydraes te maak ter verbetering van die skool se opvoedingsproses en leeromgewing.
 • Die dissiplinêre strukture en prosedure van die skool, asook die redelike pogings van die skool om dissipline doeltreffend en regverdig toe te pas, te ondersteun.
 • Hulle kinders aan te moedig om aan die skool- en buitemuurse aktiwiteite deel te neem.
 • Aan die leerproses deel te neem deur hulle kinders met huiswerk te help en aan te moedig, hulle werk te kontroleer en om vrylik met die skool te kommunikeer.
 • Nie te verwag dat die skool in staat is om aan elke individuele kind se spesifieke behoeftes te voldoen nie.
 • Te verseker dat die studente verpligte skoolaktiwiteite en funksies bywoon en dat die studente elke dag betyds is vir skool en alle ander aktiwiteite.

2. LEERDERS
In terme van die Grondwet het elke kind die reg tot opvoeding maar dit kom nie sonder verantwoordelikhede nie. Die skool poog om die opvoedkundige geleenthede wat sy studente en die skoolgemeenskap verdien, te lewer. Studente moet hulle verantwoordelikhede teenoor hulle ouers, volwassenes, die skool, hulle onderwysers, hulle medestudente en hulself besef.
Studente moet dus die skoolreëls, gedragskode en die toelatingsvereistes van die skool aanvaar en gehoorsaam. In meer algemene terme moet studente:

 • Die skool se Visie, Misie en Waardes eerbiedig.
 • Gehoor gee aan instruksies van skoolbeamptes en aan die algemene reëls van die skool.
 • Hulle verantwoordelik gedra en nie die veiligheid, welstand of regte van ander bedreig nie.
 • Die eiendom van die skool, ander skole en hulle mede studente respekteer.
 • Gesonde verhoudinge handhaaf met ander studente by die skool, hoflik wees teenoor mekaar en volwassenes en die menswaardigheid en selfwaarde van ander respekteer.
 • Stiptelik wees en die tye van die skool en skool aktiwiteite gehoorsaam.
 • `n Positiewe houding jeens die geleentheid om te leer demonstreer en toegewyd wees in hulle pogings om te leer.
 • Hulle eerlik en met integriteit gedra.
 • Nie ander studente te hinder, met geweld dreig of fisiese krag gebruik om ander studente te intimideer, misbruik (emosioneel of fisies) deur enige vorm van media of kommunikasie nie.
 • Voorgeskrewe tugstappe teen hulle, wanneer van toepassing en soos per skool beleid te aanvaar.

Die skool het `n aantal reëls wat die verwagte gedrag van die studente omskryf. Die studente moet ook hulle ouers van hierdie reëls verwittig (verwys asseblief na Skoolreëls). Daar word van studente verwag om gehoor aan hierdie reëls te gee en hulle daarvolgens te gedra.

Verklaring van Aanvaarding: Skool se Gedragskode en “Procedure & Code: Learner Discipline”

Met ondertekening verklaar ons hiermee dat ons onsself vergewis het van die inhoud en aanvaar ons die “Procedure & Code: Learner Discipline” en Gedragskode.

H) OUER / VOOG TOESTEMMING

TOESTEMMING VIR MEDIESEBEHANDELING

TOESTEMMING OM FOTO’S TE GEBRUIK

I) TOELATING VAN LEERDER

Die toelating van leerders sal volgens die diskresie van MPS alleenlik geskied, en is onderhewig aan die volgende:
1. Ontvangs van ‘n aanvaardingsbrief.
2. Ondertekening van die gedragskode deur ouer/s of voog en alle studente.
3. Ondertekening van die terme, voorwaardes en finansiële ooreenkoms.
4. MPS Standaardbepalingstoets en evalueringsessie met leerkrag vir skoolgereedheid (waar van toepassing)
5. Onderhoud met ouers en student.
6. Afskrif van identiteitsdokumente en vorige skool se CEMIS oordragsertifikaat/skoolrapport.
7. Bevestiging van finansiële inligting wat voorsien word.
8. Betaling van die inskrywingsgeld.
9. Registrasie op D6 School Communicator, vir skoolkommunikasie doeleindes: http://www.schoolcommunicator.com/download.php
10. Let wel: ‘n Pastel rekeningnommer moet ge-allokeer word voordat skooluniform aangekoop word.